Kontaktujte nas

Certifikáty

V NWS sa kladie dôraz na neustály odborný rast a profesionalitu. Z tohto dôvodu spoločnosť pravidelne investuje do oblasti vzdelávania a rozširovania certifikovaných odborných zručností a schopností svojich kolegov.

Cisco

Spoločnosť NWS zamestnáva technikov, ktorí sú držiteľmi certifikátov Cisco CCNA.

Microsoft

Administrátori NWS disponujú certifikátmi Microsoft, ktoré sú potvrdením ich odborných zdatností a znalostí v danej oblasti.

ISO 9001

V NWS sa kladie dôraz na vzdelávanie v oblasti systémov manažérstva kvality a v oblasti interných auditov. Za týmto účelom sa úspešne realizoval projekt s názvom Zvyšovanie vzdelania a zručností zamestnancov v oblasti riadenia, kvality a procesov ako nástroj pre rozvoj spoločnosti. V súčastnosti sa pracuje na zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001, ktorým sa spoločnosť zároveň aj riadi.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť NWS má vypracovaný bezpečnostný projekt na zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.

Technická služba

Spoločnosť NWS je držiteľom Licencie na prevádzkovanie technickej služby podla §7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov (projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava a predaj), vydanej Krajským riaditeľstvom PZ v Nitre.
portfólio

referencie